Základným poslaním materskej školy je výchova a vzdelávanie detí od ranného veku až po vstup do základnej školy.

Našim hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň detí tak, aby boli pripravené pre školské vzdelávanie a pre život v spoločnosti.

Preto aj náš školský vzdelávací program  je koncipovaný tak, aby napĺňal tento hlavný cieľ a spolu s vymedzením vlastných cieľov dopomohol ku komplexnému rozvoju osobností detí s prihliadnutím na ich jedinečnosť.

Vlastné ciele materskej školy:

  • prostredníctvom triedy orientovanej na dieťa uplatňovať prvky tvorivo humanistickej výchovy,
  • kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zvyšovať využívaním správne volených moderných edukačných stratégií a pomôcok podporujúcich aktivitu detí, túžbu po poznaní, experimentovaní a hľadaní nových originálnych riešení,
  • v intencionálnej edukácii preferovať skupinové a individuálne formy práce, a tým prispievať k utváraniu a rozvíjaniu schopnosti navzájom kooperovať a  zohľadňovať individuálne osobitosti každého dieťaťa,
  • implementáciou digitálnych technológií do edukačného procesu zabezpečiť primeranú interakciu detí s počítačom, interaktívnou tabuľou, digitálnymi hračkami, a tým rozvíjať ich elementárnu počítačovú gramotnosť,  komunikáciu a základy kritického myslenia,
  • prostredníctvom krúžku „Hanuliarik“ podporovať záujem detí o  ľudové zvyky a tradície, a tým utvárať ich pozitívny vzťah k národnému folklóru a rozvoju ich hudobných, pohybových a dramatických prejavov,
  • pohybovými aktivitami realizovanými v triede, telocvični a na školskom dvore, či aktívnou účasťou na športových podujatiach spoločne s preferovaním zdravého stravovania sa, podporovať správny psychosomatický a psychomotorický vývin detí predškolského veku, a tým pozitívne ovplyvňovať ich zdravý rast a vývin v súlade so zásadami zdravého životného štýlu,
  • starostlivosťou o školskú záhradu, poznávaním prírody počas pobytov vonku, či realizáciou jarných a jesenných vychádzok, položiť základy pre budúce environmentálne cítenie a konanie, záujem o ekológiu a uvedomenie si významu  hodnoty prírody a životného prostredia pre život človeka,
  • zaraďovaním aktivít zameraných na predčitateľskú gramotnosť rozvíjať schopnosť počúvať s porozumením, prispievať k rozvoju vyjadrovacích schopností, kultivovať estetické prejavy detí a utvárať pozitívny vzťah ku knihe a k literárnemu a dramatickému umeniu,
  • priamym pozorovaním technických postupov a následným bádaním, skúšaním a experimentovaním s náčiním, náradím a konštruktívnymi stavebnicami a setmi, učiť deti kreatívne riešiť jednoduché úlohy, preskúmať a poznávať funkčnosť vecí, procesov a javov.
  • Od 01.03.2022 sme boli úspešní v projekte Pomocný vychovávateľ v Materskej škole, financovaný z Plánu Obnovy. Tieto dve pomocné vychovávateľky sú nám nápomocné pri napĺňaní cieľov a pri dosahovaní úspechov detí, ktoré ich pomoc potrebujú.