Členovia rady školy

 • Predseda rady školy:
 • Zuzana Košalková (zástupca pedagogických zamestnancov)
 • Členovia rady školy:
 • Mgr. Alžbeta Kurucová (zástupca nepedagogických zamestnancov)
 • Tomáš Hamráček (zástupca rodičov)
 • ………. (zástupca rodičov)
 • ……… (zástupca rodičov)
 • Ing. Jozef Gonda (delegovaný zástupca zriaďovateľa – mesta SNV)
 • Mgr. Jozef Kačenga (delegovaný zástupca zriaďovateľa – mesta SNV)

Plán zasadnutí Rady školy v školskom roku 2022/2023

Október:

 • Privítanie, oboznámenie s programom
 • Predstavenie nových členov rady školy – zástupca rodičov
 • Oboznámenie členov rady školy so Školský poriadkom materskej školy
 • Prerokovanie a schválenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, J. Hanulu 6 v Spišskej Novej Vsi za školský rok 2021/2022
 • Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školského roka 2022/2023
 • Rôzne, diskusia
 • Uznesenie, záver

Marec:

 • Privítanie, oboznámenie s programom
 • Privítanie nového člena rady školy – delegovaný zástupca mesta
 • Informácia o súčasných aktivitách a dianí v materskej škole
 • Zápisy do základných škôl, materskej školy a odklady povinnej školskej dochádzky
 • Oboznámenie s technickým, finančným a personálnym zabezpečení chodu materskej školy
 • Rôzne, diskusia
 • Uznesenie, záver

Jún:

 • Privítanie a oboznámenie s programom