Trieda 4-6 ročných detí

Žabky

Trieda 3-4 ročných detí

Mravčeky

Trieda 2-3 ročných detí

Sovičky

Trieda 4-5 ročných detí

Lienky

Trieda 4-6 ročných detí

Včielky

Aktuality

Mesačné témy v MŠ

V krajine zvedavých detských očí

Hlavným cieľom témy je oboznámiť deti so školským prostredím a jeho okolím, s bezpečnosťou na ceste, s kamarátmi a ľudským telom. Na konci mesiaca budú deti poznať materskú školu a jej personál, budú vedieť pomenovať časti svojho tela, spoznajú bližšie svojich kamarátov a ich mená. Naučia sa základným pravidlám cestnej premávky a budú konštruovať, pomenovávať, rozlišovať, triediť a priraďovať dopravné prostriedky.

 • Vitaj v škole
 • To som JA
 • Hľadaj si kamaráta
 • Cesta nie je ihrisko

V krajine farieb a vôní

Hlavným cieľom témy je oboznámiť deti s jesenným ročným obdobím, jeho farbami, typickými detskými hrami, zdravím, jesennými plodmi, ovocím a zeleninou, členmi v rodine. Po zhrnutí všetkých tém budú poznať, vedieť vymenovať, rozlíšiť, triediť a priraďovať niektoré druhy ovocia a zeleniny a plody jesene, budú poznať ich význam, pomenujú rodinných členov a ich typické funkcie s dôrazom na starých rodičov.

 • Príchod jesene
 • Farební draci
 • Ježko v záhrade
 • Dedko, babka

V krajine zakliateho lesa


Hlavným cieľom tejto témy je oboznámiť deti s kultúrnymi tradíciami, tajomstvami vesmíru, s časovými vzťahmi, orientáciou v nich (ráno, obed, večer) na základe pre ne typických činností. Budú si rozširovať vedomosti o lese a jej obyvateľoch a starostlivosti o nich, o zmenách v prírode pod vplyvom meniaceho sa ročného obdobia, na elementárnej úrovni sa oboznámia s vesmírom a s ním súvisiacimi pojmami (slnko, obloha, mesiac, hviezdy…). Budú poznať a následne v hre imitovať niektoré druhy remesiel, poznať ich význam.

 • Tradície tetky Dory
 • Čo rozpráva les
 • Deň sa kráti – Vesmírna loď
 • Sedem veselých remesiel

V krajine prekvapení

Hlavným cieľom témy je oboznámiť deti s tradíciami a ich citovým prežívaním. Oboznámiť deti s históriou Vianoc. Rozvíjať estetické cítenie pri výrobe ozdôb, pri príprave výzdoby a pri pečení medovníkov. Naučiť ich tešiť sa z obdarovávania blízkych, pomocou rôznych výtvarných a pracovných techník vyrobiť darček. Pripraviť si vianočnú besiedku s koledami pre rodičov na umocnenie vianočnej atmosféry.

 • Mikulášske vrece
 • Každá noc má svoju moc
 • Tajomný sviatok rodín

V krajine snehu a ľadu


Hlavným cieľom tejto témy je oboznámiť deti s kultúrnymi tradíciami, tajomstvami vesmíru, s časovými vzťahmi, orientáciou v nich (ráno, obed, večer) na základe pre ne typických činností. Budú si rozširovať vedomosti o lese a jej obyvateľoch a starostlivosti o nich, o zmenách v prírode pod vplyvom meniaceho sa ročného obdobia, na elementárnej úrovni sa oboznámia s vesmírom a s ním súvisiacimi pojmami (slnko, obloha, mesiac, hviezdy…). Budú poznať a následne v hre imitovať niektoré druhy remesiel, poznať ich význam.

 • Tradície tetky Dory
 • Čo rozpráva les
 • Deň sa kráti – Vesmírna loď
 • Sedem veselých remesiel

Krajina úsmevu

Cieľové zameranie tejto témy smeruje k aktívnej účasti detí na príprave karnevalu, k rozlišovaniu pozitívnych a negatívnych emócií. Deti sa budú učiť vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí, budú poznávať ich funkčnosť a zároveň budú vedieť prejaviť sebareguláciu v hrách. Na záver mesiaca budú vedieť na primeranej úrovni prejaviť svoje emócie, budú sa vedieť v nich orientovať, budú triediť, priraďovať, rozlišovať, manipulovať a starať sa o hračky a predmety vôkol seba, budú experimentovať, bádať, hľadať funkčnosť vecí, predmetov a javov.

 • Pripravme si masky
 • Malý bádateľ
 • Ušká v pozore
 • Veselé hračky

V krajine rozprávok


Cieľovým zameraním tejto témy je učiť deti počúvať s porozumení, oboznámiť ich s „tajomstvom“ kníh, s ľudovou a autorskou slovesnosťou a žánrovou pestrosťou, budú rozlišovať dobro a zlo, skutočnosť a fantáziu, sa .Taktiež si budú všímať zmeny v prírode súvisiace so zmenou ročného obdobia, budú prevádzať jednoduché pokusy.

 • Tajomstvo knihy
 • Z rozprávky do rozprávky
 • Mám básničku na jazýčku
 • Ako vonia jar

V krajine priateľov Zeme

Hlavným cieľom tejto témy je oboznámiť deti so životným prostredím a jeho súčasťami – živou a neživou prírodou, rastlinnou a živočíšnou ríšou. Na elementárnej úrovni sa budú oboznamovať s environmentálnou tematikou a hľadať na základe kritického myslenia dôvody pre potrebu starostlivosti o ňu v súvislosti so zdravím človeka. Budú poznávať dopravné prostriedky, hravou formou skúšať funkčnosť jednoduchých pokusov. Naučia sa potrebe vzájomnej spolupráce.

 • Zniesla sliepka vajíčko
 • Každé zviera má svoj dom
 • Chceme dýchať čistý vzduch
 • Na čo sú nám kolesá

V krajine lásky

Cieľom nasledujúcej témy je vybudovať a vedieť prejaviť pozitívny vzťah k domovu, najbližšej rodine, mestu, regiónu v ktorom žijú, ale aj pozitívny vzťah k životnému prostrediu, jarnej prírode. Na konci témy sa budú orientovať v geometrických tvaroch, budú konštruovať rôzne stavby, budú skúšať pracovať s rozličnými materiálmi.

 • Kytička
 • Mamička moja, rada Ťa mám
 • Slovenského rodu som
 • Nakreslím si domček

V krajine šťastných detí

Zameraním tejto témy je oboznámiť deti s prichádzajúcim letom, s jeho charakteristickými znakmi, činnosťami a aktivitami, ktoré sú pre leto typické. Naučia sa športovať, súťažiť, vyhrávať, ale aj prijať prehru, získavať nové poznatky o rôznych športových disciplínach, o exotických krajinách a živočíchoch. Prežívať sviatok Dňa detí, zorganizovať celodenné oslavy s rôznymi zábavnými športovými aktivitami. Rozlúčiť sa nielen s MŠ, ale aj kamarátmi tradičnou rozlúčkou predškolákov. Celý mesiac sa bude niesť v duchu radosti.

 • Škôlka plná zábavy
 • Zlatý lúč
 • Dobrodružstvá s delfínom
 • Ahoj škôlka