OZNAM!

Vážení rodičia,

dávame Vám do pozornosti aktualizáciu VZN – Všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2022
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole
okrem MŠ, Tehelná 20 a MŠ, I. Krasku 3:
a) v mesiacoch január až jún a september až december je 25,00 Eur
b) v mesiacoch júl a august je 40,00 Eur

Účinnosť nariadenia:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom
nariadení Č. 6/2022 na zasadnutí dľía 15. 12. 2022, pod Č. 18/2022; všeobecne záväzné
nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 16. 12.2022 a nadobúda účinnosť
dňom 1. 1. 2023.

Kompletný daný dokument nájdete tu: VZN 6-2022