ŠKÔLKA VOLÁ!

KLOPI, KLOPI, BRÁNA,

OTVÁRAJ SA ZRÁNA.

IDE DETÍ AKO SMETÍ,

DO ŠKOLIČKY KAŽDÉ LETÍ.

KLOPI, KLOPI, BRÁNA,

OTVÁRAJ SA ZRÁNA.

Vážení rodičia,

školský rok v našej MŠ sa začína dňa 5.septembra (pondelok) 2022 od 6:30 – 16:30.

Zaradenie detí do tried bude k dispozícii na vnútorných vstupných dverách MŠ.

V zmysle dokumentu „ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM“ vydaným ministerstvom školstva, je potrebné pred nástupom do školy priniesť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete TU: vyhlasenie_bezpriznakovost

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských
zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového,a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.Podrobnejšie informácie nájdete tu: zelena_otvorenym_skolam

Ranný filter
Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že žiak pri rannom filtri prejavuje akýkoľvek príznak COVID-19, je potrebné bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,
sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie,
hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Všetkým prajeme úspešný štart do nového školského roka 🙂

Vedenie MŠ