ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE K NÁSTUPU DETÍ DO MŠ!!!

Otvorenie školského roku 2020/2021v našej MŠ rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a bude podliehať pravidelnej aktualizácii v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými opatreniami.

Do materskej  školy môže byť prijaté len zdravé dieťa!

 1. Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 2. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, je zákonný zástupca povinný bezodkladne o tejto situácii informovať riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 3. Pred prvým nástupom do MŠ zákonný zástupca odovzdá triednej učiteľke ,,Zdravotný dotazník“ , ktorý si stiahnete tu: Zdravotný dotazník 2020-2021a „Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu dieťaťa“, ktoré si stiahnete tu:Vyhlásenie o bezinfekčnosti pred začiatkom šk.roka.
 4. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca odovzdá opätovne „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“.
 5. Prevádzka v MŠ je v čase od 6:30 – 16:30 hod. Najneskorší príchod do MŠ je o 8.00 hod., kedy už má byť dieťa v triede! Ráno sa deti schádzajú každé vo svojej triede od 6:30 do 8:00 hod. – zberná trieda nefunguje! Popoludní sa deti rozchádzajú každé zo svojej triedy do 16:30 hod. – zberná trieda taktiež nefunguje! 
 6. Sprevádzať dieťa do a z materskej školy môže len jedna osoba s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško).
 7. Pri vstupe do budovy osoba sprevádzajúca dieťa je povinná vydezinfikovať si ruky.(dieťa nie)
 8. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 9. Každé dieťa musí mať so sebou dve rúška(jedno bude náhradné)
 10. Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umývarkou, kde si pod dohľadom sprevádzajúcej osoby poriadne umyje ruky mydlom.
 11. Učiteľky realizujú ranný zdravotný filter detí pri ich prijímaní. Ak dieťa prejavuje príznaky ochorenia  ako kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha, výtok z nosa, výtok z očí, vyrážka a pod. dieťa nebude do materskej školy prijaté.
 12. Zákonní zástupcovia detí počas prijímania a odovzdávania detí do MŠ musia dodržiavať  vzdialenosť medzi sebou.
 13. Po odovzdaní/prevzatí dieťaťa je zákonný zástupca povinný nezdržiavať sa v budove a areály materskej školy a bezodkladne ho opustiť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 1. V prípade, že dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bezodkladne si dieťa vyzdvihnúť z materskej školy.
 2. Dieťa sa môže do MŠ vrátiť len s potvrdením od lekára.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Organizácia materskej školy je koncipovaná v troch úrovniach:

Zelená fáza: stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či
zamestnanec na ochorenie COVID-19.

Oranžová fáza: stav, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na
ochorenie COVID-19.

Červená fáza: stav, kedy sa v materskej škole vyskytli dva a viac potvrdených pozitívnych
prípadov medzi deťmi alebo nepedagogickými zamestnancami alebo jedným pedagógom.

Podrobnejšie informácie nájdete tu: Semafor_MS

 

Ďalšie bližšie informácie budú poskytnuté triednymi učiteľkami na triednych rodičovských združeniach. O ich termíne Vás budeme informovať.

Veríme, že to spolu zvládneme.

Vedenie MŠ