ZÁPIS DO MŠ

Milí rodičia,

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprímárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 sa môžu  podávať od 2. mája 2023 do 11. mája 2023 (vrátanedoručením vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprímárne vzdelávanie riaditeľke materskej školy osobne, poštou, prípadne na e-mailovú adresu materskej školy, do ktorej chce zákonný zástupca dieťa zapísať.

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že na žiadosti doručené pred 2. májom 2023 sa prihliadať nebude!!!

K žiadosti o prijatie dieťaťa je potrebné priložiť Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast už potvrdené u lekára.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprímárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprímárne vzdelávanie sa prednostne prijíma (v súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. Školský zákon ):

  1. dieťa, pre ktoré je predprímárne vzdelávanie povinné tzn. dieťa, ktoré do 31. 8. 2023 dovŕši 5 rokov a začína plniť POVINNÉ predprímárne vzdelávanie,
  2. dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a bude pokračovať v plnení povinného predprímárneho vzdelávania na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného v školskom roku 2022/2023 do 31. 8. 2023.  Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy do 30. júna 2023 a písomné rozhodnutie doručí  zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Všetky informácie môžete nájsť aj na https://www.spisskanovaves.eu/oznamy/podavanie-ziadosti-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie-na-skolsky-rok-20232024 vydané správou predškolských zariadení.

Žiadosť a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti si môžete stiahnuť TU: ziadost-zapis-ms-2023 (1) lekarske-potvrdenie (2)

Vedenie MŠ