INFORMÁCIE K NÁSTUPU DO MŠ V ŠK. ROKU 2021/2022

Milí rodičia,

otvorenie našej MŠ v šk.roku 2021/2022 bude podliehať nariadeniam a rozhodnutiam MŠVVa Š SR ako aj ÚVZ SR. Prevádzka materskej školy sa počas školského roka bude riadiť školským semaforom schváleným MŠVVaŠ SR.

Do materskej  školy môže byť prijaté len zdravé dieťa!

 1. Dochádzka do materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 2. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19, je zákonný zástupca povinný bezodkladne o tejto situácii informovať riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 3. Pred prvým nástupom do MŠ zákonný zástupca odovzdá triednej učiteľke Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžete stiahnuť TU: Vyhlásenie o bezpríznakovosti  
 4. Taktiež po každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať opäť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti(viď dokument vyššie).
 5. Dieťa s príznakmi musí ostať doma! Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára!
 6. Prevádzka v MŠ je v čase od 6:30 – 16:30 hodNajneskorší príchod do MŠ je o 8.00 hod., kedy už má byť dieťa v triede!
 7. Sprevádzať dieťa do a z materskej školy môže len jedna osoba s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško).
 8. Pri vstupe do budovy osoba sprevádzajúca dieťa je povinná vydezinfikovať si ruky.(dieťa nie)
 9. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 10. Každé dieťa musí mať so sebou dve rúška(jedno bude náhradné) uložené v šatni na svojej značke.
 11. Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umývarkou, kde si pod dohľadom sprevádzajúcej osoby poriadne umyje ruky mydlom.
 12. Učiteľky realizujú ranný zdravotný filter detí pri ich prijímaní. Ak dieťa prejavuje akékoľvek príznaky ochorenia  ako kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha, výtok z nosa, výtok z očí, vyrážka a pod. dieťa nebude do materskej školy prijaté.
 13. Zákonní zástupcovia detí počas prijímania a odovzdávania detí do MŠ musia dodržiavať  vzdialenosť medzi sebou.
 14. Po odovzdaní/prevzatí dieťaťa je zákonný zástupca povinný nezdržiavať sa v budove a areály materskej školy a bezodkladne ho opustiť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

V prípade, že dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 bezodkladne si dieťa vyzdvihnúť z materskej školy. Dieťa sa môže do MŠ vrátiť len s potvrdením od lekára.

Organizácia materskej školy je koncipovaná v troch úrovniach: 

Zelená fáza: predstavuje stav, kedy v škole:

– nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19,

-je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.

– vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia, za prísnych protiepidemických opatrení

 Oranžová fáza: predstavuje stav, kedy bola v škole minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19.

Riaditeľ môže prerušiť vyučovanie v triede alebo viacerých triedach (aj postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19.

Červená fáza: nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch na COVID-19, ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ.

RÚVZ môže rozhodnutím obmedziť prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach, z dôvodu výskytu ohniska nákazy.Podrobnejšie informácie nájdete tu: SEMAFOR

Ďakujeme, že budete rešpektovať a dodržiavať tieto nariadenia.

Veríme, že to spolu zvládneme. 😉

Vedenie MŠ